Algemene voorwaarden

Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 29 maart 2021 en zijn van toepassing op de opleidingen, cursussen, trainingen, (bij)scholingen en andere activiteiten van Groene Veluwe B.V.

A. Groene Veluwe B.V., statutair gevestigd aan de Tongerenseweg 116 in Epe.
B. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie Groene Veluwe een overeenkomst sluit of heeft gesloten en op grond waarvan door Groene Veluwe werkzaamheden worden verricht.
C. Cursist: De natuurlijke persoon die opleidingen, cursussen, trainingen, (bij)scholingen en andere activiteiten van Groene Veluwe volgt.
D. Overeenkomst: een tussen Groene Veluwe en een opdrachtgever en/of cursist gesloten overeenkomst tot het verzorgen van één of meerdere opleidingen, cursussen, trainingen, (bij)scholingen, of uit te voeren werkzaamheden in de ruimste zin van het woord door Groene Veluwe, op ieder van deze activiteiten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
E. Offerte/aanbieding: een offerte/aanbieding van Groene Veluwe gericht aan opdrachtgever betreffende het sluiten van een overeenkomst.
F. Opleiding: Onderscheiden wordt een standaardopleiding als bedoeld in rubriek G en een maatwerkopleiding als bedoeld in rubriek H. Een opleiding kan bestaan uit één of meer opleidingsdelen c.q. deelkwalificaties.
G. Standaardopleiding: Een opleiding, cursus, training of (bij)scholing, waarvan de cursusinhoud door Groene Veluwe is c.q. wordt vastgesteld en die door ondertekeningen van de overeenkomst is goedgekeurd en daarmee voldoet aan de eventueel vooraf schriftelijk gestelde vereisten van de opdrachtgever.
H. Maatwerkopleiding: Een opleiding, cursus, training of (bij)scholing, waarvan de cursusinhoud door Groene Veluwe in overleg met de opdrachtgever wordt vastgesteld.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen en aanbiedingen en maken dientengevolge deel uit van alle met Groene Veluwe gesloten overeenkomsten inzake het verrichten van diensten en/of levering van producten, beide in de ruimste zin van het woord.
 2. De toepasselijkheid van algemene inkoop-, aanbesteding- of andere voorwaarden van de opdrachtgever/afnemer wordt door Groene Veluwe niet aanvaard. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
 3. Eventuele aanvullingen of wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van kracht, indien deze schriftelijk door Groene Veluwe zijn bevestigd.
 1. Alle aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
 2. Een overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Groene Veluwe heeft bereikt. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding worden aangebracht, komt in afwijking van het hier voor staande de overeenkomst pas tot stand, indien Groene Veluwe aan de opdrachtgever schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen/voorbehouden in te stemmen.
 3. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst kosten worden gemaakt, als gevolg van door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wijzigingen in de aanbieding, dan komen deze kosten geheel voor rekening van opdrachtgever.
 4. Alle opdrachten, ook voor zover zij door vertegenwoordigers zijn aangenomen, binden Groene Veluwe eerst nadat deze door Groene Veluwe zijn bevestigd, dan wel nadat Groene Veluwe uitvoering geeft aan de opdracht. De opdrachtbevestiging wordt geacht juist te zijn, tenzij binnen acht werkdagen na de verzending schriftelijke bezwaren daartegen zijn ontvangen.
 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW. De opdrachtgever is verplicht de overeengekomen prijs binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. De opdrachtgever is niet bevoegd op de overeengekomen prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 2. Indien de door Groene Veluwe mondeling dan wel schriftelijk bekend gemaakte prijzen, conform de zogenaamde onderwijsvrijstelling, zijn vrijgesteld van BTW, wordt dit door Groene Veluwe bevestigd. Indien de regelgeving ter zake van enig relevant aspect in de overeenkomst zich wijzigt, dan is Groene Veluwe gerechtigd deze nieuwe regelgeving onverkort en met onmiddellijke ingang toe te passen. Van zodanige aanpassing geeft Groene Veluwe aan haar opdrachtgever op korte termijn, maar in ieder geval binnen 4 weken na aanpassing schriftelijk kennis.
 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, is Groene Veluwe bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de door Groene Veluwe geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, administratiekosten en de kosten van de ingebrekestelling.
 4. Indien Groene Veluwe bij wanprestatie van de opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250.
 5. Indien nadat Groene Veluwe een opdracht heeft geaccepteerd, doch voordat deze opdracht door Groene Veluwe geheel is uitgevoerd:
  – de prijzen van materialen/onderdelen,
  – de door Groene Veluwe voor de uitvoering van de opdracht en/of de levering van de in de opdracht begrepen zaken/dien- sten betaalde en/of te betalen arbeidslonen,
  – de aan de Staat, publiekrechtelijke organen en/of andere lichamen of instellingen betaalde en/of te betalen belastingen, lasten, retributies en/of andere heffingen, van welke aard ook en hoe ook genaamd, zijn gestegen, is Groene Veluwe bevoegd de daardoor voor Groene Veluwe ontstane meerkosten aan de opdrachtgever door te berekenen door een toeslag of toeslagen op de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
 6. De prijswijzigingen, voortvloeiend uit dit artikel, zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na de laatste factuur betreffende de overeenkomst, in rekening worden gebracht.
 7. Eventuele reis- en verblijfskosten zijn voor rekening van opdrachtgever en niet bij de prijs inbegrepen voor zover hieromtrent geen nadere afspraken zijn gemaakt.
 1. Alle door Groene Veluwe krachtens een overeenkomst aan opdrachtgever/cursist geleverde zaken, materialen, schriftelijke adviezen, gegevens voortkomend uit de opdrachten etc., blijven eigendom van Groene Veluwe totdat alle bedragen die opdrachtgever/cursist verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten diensten volledig aan Groene Veluwe heeft voldaan.
 2. De eigendom van de geleverde zaken/diensten gaat eerst over op de opdrachtgever, indien alle door Groene Veluwe aan de opdrachtgever uitgebrachte facturen zijn voldaan. Opdrachtgever wordt geacht de geleverde zaken/diensten tot dat moment voor Groene Veluwe te houden of te hebben gehouden.
 3. Opdrachtgever zal de geleverde zaken/diensten niet verpanden, of gedogen dat daarop enig beslag wordt gelegd. Indien er beslag wordt gelegd, dient opdrachtgever Groene Veluwe hiervan terstond op de hoogte te stellen. De opdrachtgever dient bij een eventueel beslag, bij een ten aanzien van de opdrachtgever verleende surseance van betaling of bij een uitgesproken faillissement van de opdrachtgever onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder, of de curator te wijzen op het eigendomsrecht van Groene Veluwe.
 4. Indien er gerede twijfel bij Groene Veluwe bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is Groene Veluwe bevoegd de levering van zaken/diensten ingevolge de overeenkomst uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft gesteld. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Groene Veluwe, door deze vertraagde aflevering, te lijden schade.
 1. De door Groene Veluwe aangegeven leveringstermijnen dienen slechts als indicatie en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Groene Veluwe is nimmer schadeplichtig wegens te late levering dan na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld door de opdrachtgever.
 2. Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de overeenkomst ten gevolge van overmacht of daarmee gelijk te stellen omstandigheden, heeft Groene Veluwe het recht naar keuze de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn en met behoud van het recht op betaling naar evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de opdracht, dan wel te vorderen dat de overeenkomst dusdanig wordt aangepast c.q. verlengd met de periode, gedurende welke Groene Veluwe door overmacht is verhinderd om aan haar verplichtingen te voldoen, c.q. dat nakoming alsnog mogelijk wordt. In het laatstbedoelde geval zullen meerdere of mindere kosten van uitvoering worden verrekend, waarbij Groene Veluwe het recht heeft overbodig gemaakte kosten in rekening te brengen.
 3. Van overmacht aan de zijde van Groene Veluwe is sprake, indien Groene Veluwe na het sluiten van de overeenkomst verhinderd is aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, weersomstandigheden, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan computers en machines, storingen in de levering van energie, alles zowel binnen de bedrijfsvoering van Groene Veluwe als bij derden, van wie Groene Veluwe de benodigde materialen moet betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Groene Veluwe ontstaan.
 1. Groene Veluwe is in geval bij open trainingen gerechtigd af te wijken van de in de opleidingsprogramma dan wel in de overeenkomst genoemde data en locatie(s), indien het aantal aanmeldingen dan wel andere redelijke oorzaken daartoe aanleiding geven. Van zodanig wijziging geeft Groene Veluwe tijdig schriftelijk bericht aan opdrachtgever c.q. de betreffende cursist.
 2. Groene Veluwe is tevens gerechtigd op enig moment in het training-/opleidingsprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
 3. Wijzigingen als bedoeld in de voorgaande leden geven opdrachtgever/cursist geen aanspraak op restitutie noch schadevergoeding in welke zin dan ook.
 4. Indien sprake is van een training op maat, is Groene Veluwe eveneens gerechtigd tot het aanbrengen van wijzigingen als bedoeld in voorgaande leden van dit artikel, zij het dat Groene Veluwe in dat geval vooraf contact op zal nemen met de opdrachtgever/cursist om deze van de voorgenomen wijzigingen in kennis te stellen.
 1. Indien Groene Veluwe bij de uitvoering van de opdracht jegens opdrachtgever wanprestatie levert, dan is zij slechts gehouden tot vergoeding van de directe schade van de opdrachtgever, met dien verstande dat het te vergoeden schadebedrag gemaximeerd is tot het totale bedrag voorzien in de overeenkomst tussen opdrachtgever en Groene Veluwe. Groene Veluwe kan door opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gehouden voor andere schade, hoe ook te noemen, dan voorzien in dit lid.
 2. Groene Veluwe is te allen tijde gerechtigd na het sluiten van de overeenkomst tot het moment van volledige betaling door opdrachtgever, een onmiddellijke opeisbare bankgarantie te vragen, zulks ter grootte van het aan Groene Veluwe verschuldigde bedrag, een en ander onder voorwaarden acceptabel voor Groene Veluwe en verstrekt door een door Groene Veluwe aan te wijzen bankinstelling dan wel een voor Groene Veluwe aanvaardbare bankinstelling. De bankgarantie vervalt onmiddellijk op het tijdstip waarop opdrachtgever aan haar financiële verplichtingen voortvloeiend uit een overeenkomst, heeft voldaan.
 3. Groene Veluwe is gerechtigd het programma van de opleiding(en), cursus(sen), training(en) of (bij)scholing(en) aan te passen of niet uit te voeren wanneer er sprake is van aantoonbare nalatigheid van de opdrachtgever, echter niet eerder dan nadat Groene Veluwe opdrachtgever per brief of e-mail in gebreke is gesteld, waarbij een redelijke termijn, zijnde veertien dagen in acht wordt genomen waarbinnen opdrachtgever alsnog aan haar verplichtingen kan voldoen. Alle kosten, hoe ook genaamd, welke het gevolg zijn van opdrachtgevers nalatigheid, zullen door Groene Veluwe bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Opdrachtgever dient deze kosten binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, heeft Groene Veluwe het recht bij verlening van de opdracht 50% van de overeengekomen prijs, vermeerderd met de BTW hierover in rekening te brengen. De opdrachtgever wordt het restant van de prijs verschuldigd bij levering van de diensten. Groene Veluwe heeft het recht om de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment waarop de betaling waartoe zij krachtens dit artikel is gerechtigd, door haar is ontvangen.
 3. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever 6% contractuele rente per maand verschuldigd over het volledige factuurbedrag.
 4. In het geval van opleiding, cursus, training of (bij)scholing behoudt Groene Veluwe zich het recht voor cursisten uit te sluiten van deelname, indien niet is voldaan aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
 5. Alle kosten, zowel in- als buiten rechte – de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen – die Groene Veluwe moet maken ten gevolge van het niet komen van de verplichting door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van € 250.
 6. Groene Veluwe behoudt zich te allen tijde het recht voor onder rembours te leveren, dan wel zekerheid voor betaling te verlangen alvorens tot nakoming van de overeenkomst over te gaan. Indien zekerheid voor betaling wordt verlangd, wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort, totdat deze zekerheid wordt gesteld.
 7. Bij niet- of niet-tijdige voldoening van enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, bij aanvraag van surseance van betaling, bij faillissement of besluit tot liquidatie, dan wel beslagen onder of ten laste van de opdrachtgever, wordt een vordering van Groene Veluwe aanstonds in haar geheel opeisbaar. In die gevallen heeft Groene Veluwe het recht om de lopende overeenkomst en alle tussen Groene Veluwe en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de geleverde diensten/zaken, voor zover mogelijk, terug te nemen onverminderd het recht van Groene Veluwe op schadevergoeding.
 1. Bij annulering 1 maand voor de startdatum van de opleiding, cursus, training of (bij)scholing is de opdrachtgever 25% van het overeengekomen cursusbedrag aan Groene Veluwe verschuldigd in verband met administratie- en voorbereidingskosten.
 2. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de startdatum van de opleiding, cursus, training of (bij)scholing is de opdrachtgever 50% van het overeengekomen cursusbedrag aan Groene Veluwe verschuldigd in verband met administratie- en voorbereidingskosten.
 3. Bij annulering minder dan 14 dagen voor de startdatum van de opleiding, cursus, training of (bij)scholing is de opdrachtgever 75% van het overeengekomen cursusbedrag aan Groene Veluwe verschuldigd in verband met administratie- en voorbereidingskosten.
 4. Bij annulering 7 dagen of minder voor aanvang van de startdatum van de opleiding, cursus, training of (bij)scholing is de opdrachtgever 100% van het overeengekomen cursusbedrag aan Groene Veluwe verschuldigd in verband met administratie- en voorbereidingskosten.
 5. In geval van annulering door ziekte van cursist(en) zal Groene Veluwe de verhinderde cursist(en) de opleiding, cursus, training of (bij)scholing op de eerstvolgende geschikte mogelijkheid hiertoe laten deelnemen indien deze op een ander geschikt moment plaats zal vinden. De opdrachtgever is een bedrag van € 25 aan Groene Veluwe verschuldigd in verband met administratiekosten.
 6. Annuleringen als in de eerste vier leden van dit artikel bedoeld dienen plaats te vinden via een aan Groene Veluwe gerichte e-mail of brief. Voor de opdrachtgever/cursist is de annulering pas geldig indien deze door Groene Veluwe is bevestigd.
 1. De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, worden beëindigd door ontbinding bij aangetekende brief en zonder rechterlijke tussenkomst:
  – indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke in gebrekestelling, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst;
  – door Groene Veluwe met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk worden beëindigd, indien opdrachtgever niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.
 2. Overeenkomst is van rechtswege ontbonden indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan hem (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend.
 3. Groene Veluwe zal wegens de in de voorafgaande leden omschreven wijze van ontbinding van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 4. De overeenkomst wordt in alle gevallen beëindigd na het leveren van de overeengekomen diensten/producten door Groene Veluwe en het voldoen van het volledige verschuldigde bedrag van de opdrachtgever.
 1. Partijen verbinden zich alle gegevens van beide partijen, waaronder informatie en/of gegevens omtrent elkaars bedrijfsvoering, als strikt vertrouwelijk te behandelen.
 2. Opdrachtgever/cursist verbindt zich voorts om te allen tijde de inhoud en toepassingsmogelijkheden van adviezen als strikt vertrouwelijk te behandelen, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Partijen zullen hun werknemers en andere door hen ingeschakelde personen verplichten zich aan de in de leden 1 en 2 opgenomen geheimhoudingsplicht te houden.
 1. Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom, alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot verstrekte adviezen, lesmateriaal, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan Groene Veluwe. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten, tenzij anders is overeengekomen. Met de ondertekening van de overeenkomst verplicht opdrachtgever/cursist zich het lesmateriaal, documentatie of materialen niet aan derden ter beschikking te stellen.
 2. Het lesmateriaal, verstrekte documentatie en/of materialen mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Groene Veluwe. Het is opdrachtgever/cursist niet toegestaan enige aanduiding van het intellectueel eigendomsrecht van Groene Veluwe te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

Groene Veluwe zal gegevens van opdrachtgever/cursist opnemen in een geautomatiseerd systeem. De opdrachtgever/cursist is verplicht aan Groene Veluwe, op eerste verzoek, de voor de administratie benodigde informatie te verschaffen. Groene Veluwe zal hierbij de bepalingen voortvloeiende uit de Wet bescherming persoonsgegevens naleven.

 1. Opdrachtgever realiseert zich dat voor het verstrekken en ontwikkelen van trainingen op maat, projecten en diensten, een investering nodig is door alle betrokken partijen betreffende tijd, geld en energie. Mede op grond hiervan dient de opdrachtgever zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met Groene Veluwe gesloten overeenkomst. Opdrachtgever zal Groene Veluwe steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie.
 2. Indien de voor de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke informatie van opdrachtgever, niet, niet-tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Groene Veluwe is gesteld of opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Groene Veluwe voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Groene Veluwe leiden en kunnen extra kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. In de gevallen dat medewerkers van Groene Veluwe ten kantore van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal opdrachtgever ervoor zorgdragen dat deze medewerkers ongestoord hun werkzaamheden kunnen verrichten. Opdrachtgever zal kosteloos zorgdragen voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever brengt de ruimte waar deze medewerkers hun werkzaamheden moeten verrichten, en/of waar geleverde producten zich bevinden, in overeenstemming met eisen die Groene Veluwe daaraan kan verbinden.

Klachten van opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van de opdracht moeten schriftelijk worden ingediend binnen de termijn van twee weken na constatering van de mogelijke tekortkoming die geleid heeft tot het doen van de klacht.

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.