Examenreglement

Geldigheid en reikwijdte

Deze versie van het examenreglement geldt voor alle examinering door opleidingscentrum Groene Veluwe (hierna te noemen Groene Veluwe) behalve indien examinering wordt uitgevoerd in opdracht van een externe partij die examinering volgens een door die externe partij meegeleverd reglement wil. Deze informatie is beschikbaar via de website www.groeneveluwe.nl en/of opvraagbaar bij de examencommissie.

De volgende examens worden door Groene Veluwe in eigen beheer afgenomen:

 • NKC 1 – Korten van liggend hout
 • NKC 2 – Afzetten van kleine bomen en struiken
 • NKC 3 – Vellen zonder hulpmiddelen tot diameter 30 cm
 • NKC 4 – Lichte velling
 • NKC 5 – Zware velling

Groene Veluwe is toegelaten als examenorganisatie NKC, waarbij dit examenreglement van toepassing is.

Groene Veluwe neemt de volgende examens af die onder reglementen van de examinerende instelling vallen:

 • Wet Natuurbescherming
 • VCA

Inschrijvingen en betaling

De inschrijving een (her)examen is geldig na betaling van het examengeld.

Restitutie van examengelden is niet mogelijk zonder tijdige annulering. Examens kunnen tot twee weken voor aanvang geannuleerd worden. Voor examens die ten behoeve van derden worden uitgevoerd kan bepaald zijn dat eerder dan twee weken geannuleerd moet worden.

Identificatie

Deelnemers moeten zich tijdens het examen kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Ter identificatie van het examenwerk vermeld de deelnemers boven ieder schriftelijk werkstuk zijn naam en zo mogelijk het inschrijf- of examennummer.

Informatie en aanwezigheid

Informatie over tijd en plaats van het examen wordt minimaal één week voor aanvang van het examen openbaar gemaakt; al dan niet via de website. De deelnemer wordt geïnformeerd over de wijze van openbaar making. De uitgangspunten waarop het examen betrekking heeft, de vorm waarin het examen wordt afgenomen, en eventueel gebruik van hulpmiddelen is vastgelegd in een examendocument. Examendocumenten zijn openbaar (via de website) of opvraagbaar voor de deelnemer.

Deelnemers dienen op de aangegeven starttijd aanwezig te zijn. Een deelnemer die te laat is wordt tot uiterlijk dertig minuten na aanvang van het examen nog toegelaten tot de examenruimte als de aard en duur van het examen dit toelaat én de overige examenkandidaten ongehinderd hun examen kunnen voortzetten. Als de deelnemer te laat komt wordt geen extra tijd ter beschikking gesteld. Tijdens het examen mogen deelnemers de examenruimte niet verlaten. De examinator of surveillant mag in extreme situaties toestemming geven om de examenruimte kortstondig te verlaten.

Vrijstelling

In het geval daartoe criteria zijn opgesteld in een examendocument kan op grond van schriftelijke bewijsstukken vrijstelling(en) verleend worden voor een examenonderdeel. Een vrijstelling moet vooraf aangevraagd worden bij de examencommissie.

Fraude

De Examencommissie kan bij onregelmatigheden tijdens de examinering maatregelen treffen tegen de deelnemer. Voordat de maatregel definitief wordt vastgesteld, wordt de deelnemer schriftelijk geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. De minderjarige deelnemer wordt geacht zich te laten bijstaan door een wettelijke vertegenwoordiger. Als onregelmatig wordt in ieder geval aangemerkt:

 • afkijken;
 • het niet opvolgen van instructies van surveillant(en);
 • het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen conform bepalingen in het examendocument;
 • plagiaat.
 • Verder staat het ter beoordeling van de Examencommissie om gedragingen, handelingen en dergelijke aan te merken als onregelmatigheden in de geest van dit artikel.

De maatregelen ter bestrijding van onregelmatigheden, die al dan niet in combinatie genomen kunnen worden, zijn:

 1. uitsluiting van (verdere) deelname aan het examen;
 2. het ongeldig verklaren van het examen en/of onderdelen daarvan;
 3. het intrekken van reeds uitgegeven diploma’s en/of certificaten.

De partijen die betrokken zijn bij de examinering van de deelnemer worden schriftelijk in kennis gesteld van de maatregel.

 • Een ieder die betrokken is bij maken, uitvoeren of organiseren van het examen is verplicht tot geheimhouding.
 • Examen materiaal mag niet zonder toestemming van de examencommissie gekopieerd worden.
 • Het aan deelnemers doen toekomen en/of het door deelnemers verwerven van examen examenvragen, examenopdrachten en/of examenantwoorden vooraf aan een examen wordt aangemerkt als fraude of onregelmatigheid.
 • Aanwijzingen of vermoedens tot fraude en onregelmatigheden voor, tijdens en na een examen moeten direct gemeld worden aan de examencommissie.
 • De examencommissie kan gemotiveerd besluiten of de examenuitslag bij fraude of onregelmatigheden moet worden herzien.

Uitslag en diploma

De uitslag van elk examen wordt door de examinator direct na afname van het examen, mondeling aan de deelnemer bekend gemaakt. In sommige gevallen kan de uitslag ‘voorlopig’ zijn, maar dit wordt in voorkomende gevallen tijdig aan de deelnemer meegedeeld.

 • De uitslag van het examen of examenonderdelen wordt door de examinator(en) vastgesteld op basis van de criteria die voor het examen zijn vastgesteld.
 • Bij beoordeling door meerdere examinatoren worden de afzonderlijk beoordelingen van de examinatoren op elkaar afgestemd tot één gewogen beoordeling. Alleen als de meerderheid van de afzonderlijke examinatoren het examen als voldoende beoordelen is de deelnemer geslaagd.
 • Bij onregelmatigheden is het besluit voorlopig en wordt deze voorgelegd aan de examencommissie.

De uitslag van geautomatiseerde (digitale, online) examens zijn bindend.

Tenzij voor een examen andere bepalingen gelden heeft de deelnemer het examen met goed gevolg afgerond indien de eindbeoordeling afgerond een zes of hoger is, of is uitgedrukt in een van de begrippen “voldoende” of “goed”. Deelcijfers worden vastgesteld op één decimaal, eindcijfers worden vastgesteld op een geheel getal, tenzij dit anders aangegeven is in het examendocument. Breuken van een half of meer worden naar boven afgerond; breuken van minder dan een half naar beneden.

De deelnemer die een examen met goed gevolg heeft afgerond ontvangt een certificaat, diploma of pas.

Samenstelling en taken examencommissie

De Examencommissie bestaat uit:

 • De eigenaar/directeur van Groene Veluwe in de rol van voorzitter;
 • Twee leden.
 

De taken van de examencommissie zijn:

 • Het proces van de organisatie van examinering bewaken, aansturen en evalueren;
 • Het proces van de afname van examinering bewaken, aansturen en evalueren;
 • Het aanwijzen van de examinatoren;
 • Het verlenen van vrijstelling;
 • Het vaststellen van regels met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens het afnemen van examens;
 • Het vaststellen van de eventuele afwijkende  wijze  van  examinering  voor  deelnemers met een beperking;
 • Het geven van richtlijnen aan examinatoren met betrekking tot beoordeling en uitslag.
 • Het vaststellen van examendocumenten.

 

 1. De examenwerkstukken zijn eigendom van de examencommissie.
 2. Schriftelijke werk wordt na beoordeling minimaal één jaar (digitaal) bewaard. Voor praktische werkstukken worden (digitale) kopieën van de protocollen en waarnemingsdocumenten bewaard. Na uiterlijk twee jaar worden gemaakte examens vernietigd.
 3. Binnen een periode van drie weken na bekendmaking van de uitslag van het examen en/of de vaststelling van de uitslag van het examen heeft alleen de deelnemer recht op inzage, bespreking van het materiaal en motivering van de beoordeling. De deelnemer kan daartoe schriftelijk een verzoek indienen bij de examencommissie. De inzage heeft plaats op de vestigingslocatie van opleidingscentrum de Groene Veluwe onder toezicht van een medewerker die daartoe is aangewezen door de examencommissie. Er mogen tijdens de inzage geen aantekeningen en kopieën worden gemaakt.

Geheimhouding en privacy

Een ieder die betrokken is bij het ontwikkelen, vaststellen, beheren, organiseren en uitvoeren van examens en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Tenzij enig wettelijk voorschrift of zijn taak hem tot bekendmaking verplicht.

Persoonlijke gegevens van deelnemers zijn geheim. Deze worden alleen gebruikt in relatie tot het kunnen certificeren of diplomeren, door daarvoor in de examenorganisatie benoemde personen. Alleen met toestemming van de deelnemer kunnen de gegevens verstrekt worden aan derden.

Aangepaste wijze van examineren

 • Met instemming van de examencommissie kan voorzien in een aangepaste examenvorm voor mensen met een handicap, beperking, dyslexie, faalangst, ADHD, slechtziend of andere beperkingen.
 • De deelnemer dient daartoe minimaal twee weken vooraf schriftelijk een verzoek in vergezeld van een deskundigenverklaring.
 • Eventuele extra kosten voor een aangepast examen worden minimaal twee weken vooraf aan het examen door de exameninstelling aan de kandidaat bevestiging.
 • De exameninstelling kan onder andere voorzien in: mondeling examen, aanpassing van de vormgeving door (bijvoorbeeld vergroting van het lettertype), schriftelijk examen op papier in plaats van digitaal examen, voorleesexamen, extra examentijd, het afnemen van het examen in een stille ruimte.
 • De keuze voor de aangepaste examenvorm wordt beoordeeld en gemotiveerd door de examencommissie. De examenvorm moet geloofwaardig zijn met betrekking tot de omstandigheden die aangetroffen worden bij de uiteindelijke beroepsuitoefening. De kwaliteit en het niveau van het examen blijven geborgd.

Kwaliteit

Examens voldoen aan daaraan te stellen kwaliteitscriteria. Dit betekent dat:

 • Examens zijn afgestemd op de eindtermen en de bepalingen uit het examendocument.
 • Het examen de omvang van de te beoordelen onderwerpen niet te buiten gaat;
 • Elk examen dat gebaseerd is op bepaalde te beoordelen onderwerpen, een zoveel mogelijk vergelijkbare moeilijkheidsgraad heeft als elke vorige examens met dezelfde uitgangspunten, ongeacht de doelgroep waarvoor dit examen bestemd is en ongeacht de vorm waarin dit examen gesteld is;
 • Examens voldoen aan de te stellen eisen ten aanzien van betrouwbaarheid, validiteit, en transparantie.

Richtlijnen voor de beoordeling

 1. De prestatie van elke deelnemer wordt aan de hand van dezelfde normen op gelijke wijze beoordeeld.
 2. De prestatie van elke deelnemer wordt beoordeeld aan de hand van normen die door de vaststellingscommissie zijn vastgesteld (in een examenmatrijs).

Voordat het examen plaatsvindt, is in een examendocument vastgelegd welke prestaties de deelnemer minimaal moet leveren om voor een voldoende in aanmerking te komen. Deelnemers worden (al dan niet via openbaarmaking) in de gelegenheid gesteld om hiervan kennis te nemen.

Examinatoren moeten hun beoordeling kunnen motiveren. De beoordeling moet eenduidig zijn en in overeenstemming met de beoordelingscriteria.

Examinatoren of beoordelaars hebben geen relatie met de deelnemer als familie in de 1e of 2e graad, trainer of docent voor het te examineren onderdeel. Alleen bij functietrainingen waarbij dit specifiek benoemd is mag de trainer optreden als beoordelaar of examinator.

Bezwaar

Tegen de werkwijze voor het examen en de beoordeling van examens kan bezwaar aangetekend worden.

 1. Een deelnemer kan tegen een besluit van de examinator schriftelijk bezwaar aantekenen bij de directeur/eigenaar.
 2. De directeur stelt de deelnemer schriftelijk op de hoogte van de ontvangst van het bezwaar en neemt binnen drie weken na ontvangst een besluit.
 3. De mogelijke kosten die hiermee gepaard gaan zullen bij de deelnemer in rekening worden gebracht, indien deze voorafgaand aan het examen zijn bekendgemaakt.

In het bezwaarschrift staat tenminste vermeld:

 • Naam van het examen.
 • De uitvoeringsdatum.
 • Naam en adres van de deelnemer.
 • Datum van indienen.
 • De gronden van het bezwaar.

Begrippen

 • Assessor of examinator: Persoon die het examen afneemt.
 • Beoordelaar: Persoon die (schriftelijk) werk beoordeelt.
 • Deelnemer: Persoon die is ingeschreven en deelneemt aan het examen.
 • Examen: Het totaal van de toetsen waarmee een certificaat of diploma kan worden behaald. Een examen kan uit één of meer toetsen bestaan.
 • Examenbureau: Organisatie onderdeel die de logistieke en administratieve taken uitvoert voor het examen.
 • Examencommissie: Commissie die verantwoordelijk is voor de kwaliteit en de uitvoering van examens.
 • Examendocument: Het geheel van regels en bepalingen die van toepassing zijn voor een specifiek examen.
 • Examen- of toets matrijs: Document met een verdeling van de vragen, opdrachten of criteria en een verdeling van de te behalen punten.
 • Schriftelijk: Geschreven bericht waarmee het gecommuniceerde geverifieerd en op gangbare wijze bewaard kan worden zoals een brief of e-mail. Sociale media berichten en short massage services zijn hiervan uitgesloten.
 • Vaststellingscommissie: Commissie van deskundigen die het examen met de cesuur vaststelt.
 • Waarnemingsdocument: Document met aantekeningen van de waarnemingen tijdens het examen.

Slotbepaling

In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de directie in afstemming met de examencommissie.

Versie 4
Ingangsdatum 1 december 2021